រដ្ឋាករស្វយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ រថយន្តក្រុង

រដ្ឋាករស្វយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុង ត្រូវបានបង្កើតទ្បើងដោយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ យោងតាមលិខិតបទដ្ឋានមូយចំនួនដូចខាងក្រោម....

រដ្ឋាករស្វយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុង

រដ្ឋាករស្វយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុង ត្រូវបានបង្កើតទ្បើងដោយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ យោងតាមលិខិតបទដ្ឋានមូយចំនួនដូចខាងក្រោម....

អនុក្រិត្យលេខ ៣០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៩៩

រដ្ឋាករស្វយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុង ត្រូវបានបង្កើតទ្បើងដោយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ យោងតាមលិខិតបទដ្ឋានមូយចំនួនដូចខាងក្រោម ចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយះការផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូនដែលមានតំលៃសមរម្យ សុវត្តិភាព និង មានផាសុកភាព

អនុក្រិត្យលេខ ៣០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៩៩

រដ្ឋាករស្វយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុង ត្រូវបានបង្កើតទ្បើងដោយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ យោងតាមលិខិតបទដ្ឋានមូយចំនួនដូចខាងក្រោម ចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយះការផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូនដែលមានតំលៃសមរម្យ សុវត្តិភាព និង មានផាសុកភាព

ព័ត៌មានថ្មីៗ

ការប្រកាសដាក់អោយប្រើប្រាស់

ការប្រកាសដាក់អោយប្រើប្រាស់ រដ្ឋាករស្វយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុង...

សេចក្តីជូនដំណឹង

វីដេអូ

ទំព័រហ្វេសប៊ុក